115. Εισαγωγή/Εξαγωγή των αρχείων Batch

>>> Εξαγωγή των Batch

>>>  Εισαγωγή ενός Batch στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων