076. Εισαγωγή αποδείξεων Είσπραξης επί πιστώσει Παραστατικών

>>> 

>>> Αποδείξεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένο παραστατικό

>>>  Αποδείξεις είσπραξης, χωρίς σύνδεση με κάποιο παραστατικό

>>>  Απόδειξη είσπραξης από την οντότητα, μέσω του menu

>>>  Εκτύπωση του Ιστορικού των εξοφλητικών αποδείξεων