Εισαγωγή αποδείξεων Είσπραξης επί πιστώσει Παραστατικών

Υπάρχουν  δύο είδη αποδείξεων είσπραξης:

(α) Αυτές που αφορούν ένα συγκεκριμένο παραστατικό και είναι συνδεδεμένες με αυτό.

(β) Αυτές που αφορούν έναν συγκεκριμένο πελάτη και ως εκ τούτου δεν συνδέονται με κάποιο παραστατικό. Αφορούν, συνολικά, όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν στο ΑΦΜ αυτού του πελάτη.

Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της ενότητας των Εσόδων, οι εικόνες που εμφανίζονται είναι από την οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ», λόγω της ανάγκης πολλών παραστατικών.