139. Υποβολή του Ε3 στην Α.Α.Δ.Ε.

>>>  Προετοιμασία για την υποβολή

>>>  Αποθήκευση του Ε3

>>>  Σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.

>>>  Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 στην ΑΑΔΕ

>>>  Συμπλήρωση των Δυναμικών Πινάκων

>>>  Φορολογική Αναμόρφωση

>>>  Έλεγχος αν το Ε3 συμπληρώθηκε σωστά, πριν την υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.