Προετοιμασία για την υποβολή

Ανακεφαλαιώνουμε πρώτα, τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε πριν την υποβολή:

  1. Δημιουργούμε το έντυπο Ε3

Το συμπληρωμένο Ε3 φαίνεται στην εικόνα 139.1. Για τις βασικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του, βλέπε κεφάλαιο_130.

Το φορολογητέο αποτέλεσμα, αν δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές μέσω της Φορολογικής Αναμόρφωσης, φαίνεται στην καρτέλα «Πίνακας Δ», εικόνα139.2.


εικόνα 139.1


εικόνα 139.2


  1. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης …

Κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας Ε» και τη συμπληρώνουμε (εικόνα139 .3). Για σχετικές οδηγίες, βλέπε κεφάλαιο_135.


εικόνα 139.3


  1. Κάνουμε τη Φορολογική Αναμόρφωση

Η φορολογική αναμόρφωση γίνεται στην καρτέλα «Πίνακας ΣΤ», όπως φαίνεται στην εικόνα 139.4. Για σχετικές οδηγίες, βλέπε κεφάλαιο_136.


εικόνα 139.4