130. Το έντυπο Ε3

>>>  Η φόρμα εισαγωγής του Ε3

>>>  Αυτόματη Ανακατανομή στην πολλαπλή επιχειρηματική δραστηριότητα

>>>  Οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των στοιχείων

>>>  Εισαγωγή με πληκτρολόγηση

>>>  Ανακατανομή των ποσών μετά την πληκτρολόγηση

>>> Επιτάχυνση λειτουργίας του Εντύπου E3 2019