Αυτόματη Ανακατανομή στην πολλαπλή επιχειρηματική δραστηριότητα

Όταν είναι μαρκαρισμένες οι επιλογές «Αυτόματη Ανακατανομή Ποσών», «Αυτόματη Φόρτωση Ποσών με τη συμπλήρωση Ημερομηνίας» και «Αυτόματος Υπολογισμός Δήλωσης», εικόνα 130.3, τότε, αν ασκείτε πολλαπλή επιχειρηματική δραστηριότητα (Εμπορική, Παραγωγική, Παροχή Υπηρεσιών), μπορείτε να ανακατανείμετε τα έξοδα σας και τα τυχόν λοιπά έσοδα σας, στις επιμέρους δραστηριότητες, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της κάθε δραστηριότητας.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αυτόματη ανακατανομή ποσών δεν συμμετέχει η Αγροτική δραστηριότητα.


Αρκεί το πάτημα του πλήκτρου F3. Η αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων (εικόνα 130.3), γίνεται βάσει των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων και της Απογραφής της Αποθήκης (αν υπάρχει).  

 

εικόνα 130.3