Έλεγχος αν το Ε3 συμπληρώθηκε σωστά, πριν την υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.

Θα πρέπει να συγκρίνεται το τελικό ποσό, στον κωδικό 555, με το αντίστοιχο ποσό που προέκυψε από το πρόγραμμα. Αν τα ποσά είναι τα ίδια, τότε η συμπλήρωση είναι σωστή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα συγκρίνετε το αποτέλεσμα που είναι στην εικόνα 139.13 με αυτό στην εικόνα139.14. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε είναι ακριβώς τα ίδια.

Μετά, συνεχίζετε με την υποβολή του συμπληρωμένου Ε3, όπως ακριβώς προβλέπεται.


εικόνα 139.13


εικόνα 139.14: Απόκομμα από το Ε3 όπως προέκυψε από το πρόγραμμα