Συμπλήρωση των Δυναμικών Πινάκων

Τα ποσά στα πεδία των δυναμικών πινάκων (υποπινάκων), συμπληρώνονται αυτόματα.  Στην εικόνα 139.10 βλέπουμε τον συμπληρωμένο υποπίνακα του κωδικού 185.


εικόνα 139.10