009. Εισαγωγή των Κ.Α.Δ. (2η καρτέλα)

>>> 

>>>  Α’ μέθοδος αναζήτησης των Κ.Α.Δ.: Ανά Ομάδα

>>>  Β’ μέθοδος επιλογής των Κ.Α.Δ.: Αναζήτηση από ενιαία λίστα

>>>  Άμεση εμφάνιση στην οθόνη των επιλεγόμενων Κ.Α.Δ.

>>> Επιλογή Κ.Α.Δ. αν γνωρίζετε ένα αρχικό αριθμητικό τμήμα του

>>>  Προσθήκη ενός καινούριου Κ.Α.Δ.