Προσθήκη ένδειξης για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β, ΠΟΛ1214

Στις καρτέλες καταχώρησης/επεξεργασίας Οντοτήτων, υπάρχει η επιλογή:

«Ένταξη στο άρθρο 39β, ΠΟΛ-1214 / Συναλλαγές με ενταγμένες οντότητες»

Στη φόρμα «Επιχείρηση», αυτό φαίνεται στην εικόνα 08.17. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη φόρμα «Ιδιώτης».


εικόνα 08.17


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων  Εισπράξεων/Πληρωμών:

  • Αν η ίδια η οντότητα είναι ενταγμένη στο 39β, τηρεί βιβλία Εισπράξεων και Πληρωμών.
  • Αν δεν είναι ενταγμένη αλλά αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλες ενταγμένες οντότητες, τηρεί μόνο βιβλίο Πληρωμών.

Η τήρηση των βιβλίων Εισπράξεων και Πληρωμών γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.


Στα βιβλία Εσόδων και Εξόδων, όταν η παραπάνω επιλογή ΔΕΝ είναι μαρκαρισμένη, που είναι και η αρχική κατάσταση, τότε:

  • Η επιλογή «ΠΟΛ 1214», από τη μπάρα του μενού των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων, είναι απενεργοποιημένη.
  • Όταν επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής «Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ 1214)», εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη ότι ΔΕΝ μπορεί να επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής και ο τρόπος πληρωμής αλλάζει αυτόματα σε παύλα (-).

Αν μαρκάρετε την επιλογή «Ένταξη στο άρθρο 39β, ΠΟΛ-1214/ Συναλλαγές με ενταγμένες οντότητες» θα ενεργοποιηθεί το μενού «ΠΟΛ-1214» και ο τρόπος πληρωμής «Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ-1214)» θα γίνεται αποδεκτός.

Έτσι, αποφεύγεται εντελώς η πιθανότητα ο χρήστης να επιλέξει λάθος τρόπο πληρωμής.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν τυχόν μαρκάρετε κατά λάθος την επιλογή, "Ένταξη στο άρθρο 39β, ΠΟΛ-1214 / Συναλλαγές με ενταγμένες οντότητες", χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν θα δημιουργηθεί κανένα λειτουργικό πρόβλημα. Η μόνη διαφορά θα είναι ότι δεν θα έχετε προστασία έναντι εσφαλμένης επιλογής του τρόπου πληρωμής «Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ-1214)». Το μενού «ΠΟΛ-1214», απλά, δεν θα το χρησιμοποιείτε, αφού δεν θα σας χρειάζεται.