ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

158. Προβολή και Εκτύπωση Καρτέλας Παγίου

159. Διαδικασία δήλωσης καταστροφής Παγίου

160. Χειροκίνητη εισαγωγή καρτέλας παγίων

161. Τροποποίηση Καρτέλας Παγίου

162. Αλλαγή της στήλης με τις Αποσβέσεις Παγίων στο βιβλίο Εξόδων

163. Αλλαγή της στήλης καταχώρησης ενός Παγίου

164. Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων

165. Κατηγορίες παγίων

166. Αλλαγή συντελεστή απόσβεσης παγίων

167. Εκτύπωση των barcodes των παγίων σε αυτοκόλλητες ετικέτες

168. Δυνατότητα διαγραφής μόνο της καρτέλας του παγίου