Η νέα καρτέλα του παγίου

Μετά την μερική ή ολική πώληση ενός παγίου, π.χ. του 1015010, δημιουργείται μία νέα καρτέλα, π.χ. η 1000002. Μόνο αυτή η καρτέλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Η παλιά καρτέλα εξακολουθεί να υπάρχει (αναγράφονται τα στοιχεία της και στη νέα καρτέλα, όπως φαίνεται στην εικόνα 157.11), αλλά μόνο για λόγους τήρησης αρχείου.


εικόνα 157.11