165. Κατηγορίες παγίων

>>>     

>>>  Προσθήκη Κατηγορίας Παγίου

>>>  Επεξεργασία / Διαγραφή κατηγορίας παγίου