Κατηγορίες παγίων

Οι κατηγορίες παγίων,  δεν αλλάζουν, αφού καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες θα χρειαστεί να καθοριστούν νέες κατηγορίες παγίων.