Τροποποίηση Καρτέλας Παγίου

>>> 

>>> Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης απόσβεσης Παγίου

>>> Αλλαγή των πεδίων "Τεμάχια" και "Ποσό"