Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης απόσβεσης Παγίου

Οι βασικές προϋποθέσεις για την αλλαγή της ημερομηνίας είναι: (α) Η απόσβεση να μην έχει αρχίσει ακόμη (β) Το πάγιο να μην έχει πωληθεί.

Έστω π.χ. ότι το πάγιο στην εικόνα 161.2, αφορά μία νέα επιχείρηση και ότι θέλετε, σύμφωνα με τη δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία, να μεταφέρετε την έναρξη της απόσβεσης κατά τρία έτη μετά. Αλλάζετε το έτος έναρξης της απόσβεσης από 2018 (εικόνα 161.2) σε 2021 όπως φαίνεται στην εικόνα 161.3.


εικόνα 161.2


εικόνα 161.3


Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο «Επαναφορά» [1] (εικόνα 161.4). Οι ημερομηνίες στον πίνακα «Κατάσταση Απόσβεσης Παγίου» αντικαθίστανται με τις νέες. Μετά κάνετε κλικ στο «Ενημέρωση Παγίου» [2], και το πάγιο αποθηκεύεται με τις νέες ημερομηνίες απόσβεσης.


εικόνα 161.4