162. Αλλαγή της στήλης με τις Αποσβέσεις Παγίων στο βιβλίο Εξόδων

>>>