163. Αλλαγή της στήλης καταχώρησης ενός Παγίου

>>>