Αλλαγή της στήλης καταχώρησης ενός Παγίου

Έστω, π.χ. ότι θέλουμε να παρακολουθούμε σε ξεχωριστή στήλη τα πάγια που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε. Ενεργούμε ως εξής:

  • Στη φόρμα των «Εξόδων» κάνουμε κλικ στο «Μετονομασία Στηλών»
  • Ορίζουμε μία νέα στήλη. Εν προκειμένω επιλέξαμε τη στήλη 4, την οποία έστω ότι την ονομάζουμε «Πάγια εκτός ΕΕ» [1]. Συμπληρώνουμε και τον κωδικό του Φ2 στον οποίο θα προστίθεται το άθροισμα των ποσών αυτής της νέας στήλης [2], εικόνα 163.1.
  • Όπως φαίνεται στο σημείο [3], σε κάθε αγορά παγίου, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε εμείς τον αριθμό στήλης που θα πάει το πάγιο. Κάθε φορά που πρόκειται για αγορά παγίου από χώρα εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να αλλάξουμε τον αριθμό της στήλης.
  • Η εικόνα του βιβλίου των εξόδων, μετά τα παραπάνω, φαίνεται στην εικόνα 163.3.


εικόνα 163.1


εικόνα 163.2


εικόνα 163.3