095. Εισαγωγή αποδείξεων Πληρωμής επί πιστώσει Παραστατικών

>>> 

>>>  Αποδείξεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένο παραστατικό

>>>  Αποδείξεις πληρωμής, χωρίς σύνδεση με κάποιο παραστατικό

>>>  Απόδειξη είσπραξης από την οντότητα, μέσω του menu

>>>  Εκτύπωση του Ιστορικού των εξοφλητικών αποδείξεων