Εισαγωγή αποδείξεων Πληρωμής επί πιστώσει Παραστατικών


Υπάρχουν  δύο είδη αποδείξεων πληρωμής:

(α) Αυτές που αφορούν ένα συγκεκριμένο παραστατικό και είναι συνδεδεμένες με αυτό.

(β) Αυτές που αφορούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή και ως εκ τούτου δεν συνδέονται με κάποιο παραστατικό. Αφορούν, συνολικά, όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν από το ΑΦΜ αυτού του προμηθευτή.

Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της ενότητας των Εξόδων, οι εικόνες που εμφανίζονται είναι από την οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ», λόγω της ανάγκης πολλών παραστατικών.