Σύγκριση «Καρτέλας Προμηθευτή»-«Επί Πιστώσει Συναλλαγών»

Το τελικό αποτέλεσμα, και στις δύο περιπτώσεις, ως προς το ποσό, είναι το ίδιο.

Η σύγκριση του τύπου Β’ της Καρτέλας Προμηθευτή, δηλαδή με  μαρκαρισμένη τη Φόρτωση Λοιπών Συναλλαγών και της Καρτέλας των Επί Πιστώσει Συναλλαγών  συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.


ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Καρτέλα Προμηθευτή

Τύπος Α: Χωρίς  μαρκαρισμένη την επιλογή

«Φόρτωση Λοιπών Συναλλαγών»

Αναλυτικά, όλες οι συναλλαγές που έχουν περαστεί στο βιβλίο των Εξόδων με τον συγκεκριμένο Προμηθευτή στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Τα ποσά που είναι περασμένα στο βιβλίο Εξόδων, αναλυμένα σε καθαρή αξία και ΦΠΑ.

Απαιτείται να γίνει προεπισκόπηση για να εμφανιστούν τα ποσά.

Τύπος Β: Με  μαρκαρισμένη την επιλογή:

«Φόρτωση Λοιπών Συναλλαγών»


Συνοπτικά, όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει με τον συγκεκριμένο Προμηθευτή στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν περνιούνται στο βιβλίο Εξόδων.


Το οφειλόμενο χρηματικό ποσό και τα συνολικά ποσά όλων των συναλλαγών στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Απαιτείται να γίνει προεπισκόπηση για να εμφανιστεί το οφειλόμενο ποσό και τα συνολικά ποσά.

Καρτέλα των επί Πιστώσει Συναλλαγών Προμηθευτή

Συμπεριλαμβάνονται μόνο οι επί πιστώσει συναλλαγές, ή με γραμμάτιο, ή οι μη πληρωμένες των ενταγμένων στο άρθρο 39Β (ΠΟΛ 1214), καθώς και οι αποδείξεις πληρωμής τους.


Μόνο το οφειλόμενο χρηματικό ποσό

Άμεση εμφάνιση του οφειλόμενου ποσού στην οθόνη