Δημιουργία της Καρτέλας των «Επί Πιστώσει Συναλλαγών Προμηθευτή»


Επιλέγετε «Εργαλεία Επί Πιστώσει Συναλλαγές Δημιουργία/Προβολή Καρτέλας» όπως φαίνεται στην εικόνα 94.2.


εικόνα 94.2


Θα ανοίξει η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών (εικόνα94 .3). Τη συμπληρώνετε [1] και κάνετε κλικ στο «Δημιουργία Καρτέλας Επί Πιστώσει Συναλλαγών» [2].


εικόνα 94.3


Η καρτέλα εμφανίζεται μέσα στη φόρμα και ως εκ τούτου, έχετε άμεση πληροφόρηση, χωρίς να χρειάζεται προεπισκόπηση ή εκτύπωση. Το τελικό αποτέλεσμα που φαίνεται σε μία τέτοια καρτέλα είναι το ποσόν που οφείλει η Οντότητα στον Προμηθευτή, ή το ποσό που οφείλει ο Προμηθευτής στην Οντότητα (εικόνα94 .4).


εικόνα 94.4


Με κλικ στο «Εκτύπωση καρτέλας Επί Πιστώσει Συναλλαγών», σημείο [3] στην εικόνα 94.4, γίνεται προεπισκόπηση της καρτέλας και μετά εκτύπωση, η μορφή της οποίας είναι όπως στην εικόνα 94.5. Επίσης είναι δυνατή και η εξαγωγή σε αρχείο. Η εικόνα 94.5 είναι η αντίστοιχη με αυτήν της καρτέλας Προμηθευτή βλέπε εικόνα_92.5 .


εικόνα 94.5


Η Οντότητα, όπως είδαμε, χρωστούσε 520,50 €, στον Προμηθευτή, λόγω οφειλών που υπήρχαν πριν τον 03/2015, ποσό το οποίο εισήχθη στην αντίστοιχη φόρμα, βλέπε εικόνα_92.7. Η εισαγωγή αυτού του ποσού, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά. Γίνεται μόνο μία φορά και ισχύει για πάντα, τόσο για την καρτέλα Προμηθευτή, όσο και για την καρτέλα των επί Πιστώσει Συναλλαγών.

Από τη στιγμή που θα γίνει η εισαγωγή του ποσού των προηγούμενων οφειλών, η καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών διαμορφώνεται όπως στην εικόνα 94.6. Η Οντότητα οφείλει στον Προμηθευτή το ποσό των 759,95 €, δηλαδή το ίδιο που φαίνεται και στην καρτέλα του Προμηθευτή, βλέπε εικόνα_92.8.


εικόνα 94.6