070. Εντοπισμός και διόρθωση λαθών στο βιβλίο Εσόδων

>>>  ‘’Αποχρωματισμός’’ Παραστατικών Εσόδων (διόρθωση λαθών)

>>>  Οι χρωματικές ενδείξεις

>>>  Εντοπισμός λάθους κατά την εισαγωγή του παραστατικού / Διόρθωση

>>>  Μικρό λάθος στο παραστατικό / Αποκατάσταση

>>>  Η διαδικασία του ‘’Αποχρωματισμού’’