132. Η ανακατανομή όταν υπάρχουν και μη κατανεμόμενα είδη

>>> 

>>> Περιγραφή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας

>>>  Ειδικές περιπτώσεις ανακατανομής

>>>  Σήμανση των Ειδών που δεν ανακατανέμονται

>>>  Σήμανση των αποσβέσεων Παγίων που δεν ανακατανέμονται