Περιγραφή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας


Σε περίπτωση άσκησης πολλαπλής επιχειρηματικής δραστηριότητας, η διαδικασία αυτόματης ανακατανομής, όταν όλα τα είδη είναι κατανεμόμενα, επιμερίζει όλα τα ποσά σε όλες τις ενεργές δραστηριότητες, βάσει του τζίρου της κάθε δραστηριότητας.

Όταν όμως υπάρχουν μη κατανεμόμενα είδη ο επιμερισμός των ποσών γίνεται ως εξής:

(α)  Διαχείριση των μη κατανεμόμενων

  • Το πρόγραμμα εξαιρεί τα Είδη που έχουν δηλωθεί ως μη κατανεμόμενα, τα οποία εισάγονται αντίστοιχα στον κωδικό που έχει δηλωθεί για το κάθε είδος, δηλαδή στον 1xx ή 2xx ή 4xx.
  • Ειδικότερα, οι αποσβέσεις των παγίων που έχουν δηλωθεί ως μη κατανεμόμενες, εισάγονται στον κωδικό στον οποίο αντιστοιχούν, δηλαδή στον 166 ή 266 ή 466.

(β)  Εισάγονται τα παραπάνω ποσά στα αντίστοιχα πεδία.

Η εισαγωγή γίνεται στα πεδία 1xx ή 2xx ή 4xx χωρίς καμία ανακατανομή.

(γ)  Τα ποσά που απομένουν σε κάθε ομάδα κωδικών, αθροίζονται και μετά επιμερίζονται.

Δηλαδή τα ποσά που απομένουν στους κωδικούς 1xx ή 2xx ή 4xx, αθροίζονται και το Σxx = 1xx + 2xx + 4xx, ανακατανέμεται ανάλογα με τον τζίρο της κάθε δραστηριότητας. Στο κάθε ένα εκ των πεδίων 1xx ή 2xx ή 4xx αντιστοιχεί ένα ποσό.

(δ)  Τα ποσά που προκύπτουν προστίθενται.

Το ποσό που προέκυψε π.χ. για τον κωδικό 1xx, από την παραπάνω διαδικασία (γ), προστίθεται στο ποσόν που τυχόν υπάρχει ήδη στον κωδικό 1xx από τις διαδικασίες (α) και (β). Το άθροισμα που προκύπτει, είναι αυτό που θα εμφανίζεται στο πεδίο του 1xx.