Η ανακατανομή όταν υπάρχουν και μη κατανεμόμενα είδη

Η αναπτυχθείσα διαδικασία αυτόματης ανακατανομής, βλέπε κεφάλαιο_130, "Ανακατανομή στην πολλαπλή επιχειρηματική δραστηριότητα", είναι πολύ απλή, αλλά προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν «μη κατανεμόμενα» είδη.