131. Έλεγχος συμφωνίας Βιβλίων και εντύπου Ε3

>>> Πότε χρειάζεται να γίνεται ό έλεγχος;

>>> Αιτίες διαφωνίας μεταξύ του Ε3 και των βιβλίων Εσόδων/Εξόδων

>>>  Βήματα Ελέγχου όταν τα βιβλία και το Ε3 δεν συμφωνούν

>>> Παράδειγμα 1ο: Με τις πωλήσεις παγίων να παρουσιάζουν ΖΗΜΙΑ

>>> Παράδειγμα 2ο: Με τις πωλήσεις παγίων να παρουσιάζουν ΚΕΡΔΟΣ

>>> Κλείσιμο των Βιβλίων ώστε να υπάρχει συμφωνία με το Ε3