Αιτίες διαφωνίας μεταξύ του Ε3 και των βιβλίων Εσόδων/Εξόδων

 Όταν, υπάρχει, έστω και ένα από τα παρακάτω ποσά:

  • Επιδοτήσεις
  • Πωλήσεις παγίων που δεν έχουν ακόμη αποσβεστεί
  • Λοιπά Έσοδα στον κωδικό 522 του πίνακα Δ8 του εντύπου Ε3

Τότε, ενδέχεται η απλή σχέση

[Ποσό κωδικού 529] = Αποτελέσματα προ φόρων = Έσοδα – Έξοδα

να μην επαληθεύεται.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάπου υπάρχει λάθος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν τακτοποιητικές εγγραφές για να προκύπτουν σωστά τα Έσοδα και τα Έξοδα, ώστε να ισχύει η παραπάνω σχέση.


Μία συνηθισμένη αιτία διαφωνίας: Οι Πωλήσεις αναπόσβεστων παγίων.

Το ποσό των παραστατικών από την πώληση των παγίων, συνήθως, καταχωρείται στα βιβλία ως έχει, αλλά στο Ε3, αφαιρείται από αυτό το ποσό η αναπόσβεστη αξία των πωληθέντων παγίων (που προκύπτει βάσει των καρτελών των παγίων).

Οπότε, αν το πάγιο δεν έχει αποσβεστεί, είναι φυσικό να υπάρχει διαφορά, χωρίς όμως να υπάρχει λάθος στα βιβλία

Αν το αποτέλεσμα από την πωληση παγίων είναι θετικό (κέρδος), καταχωρείται στον κωδικό 166 του Ε3 και αν είναι αρνητικό (ζημία) στον κωδικό 184 του Ε3.