Βήματα Ελέγχου όταν τα βιβλία και το Ε3 δεν συμφωνούν

Βήμα 1:  Έλεγχος Εσόδων

(α) Αφαιρούμε από τα Έσοδα το ποσό των επιδοτήσεων.

(β) Αφαιρούμε από τα Έσοδα το ποσό από τις πωλήσεις παγίων και, αντί αυτού, προσθέτουμε το τυχόν κέρδος από τις πωλήσεις παγίων, το οποίο αναφέρεται στον κωδικό 166 του Ε3. Το αποτέλεσμα, πρέπει να ταυτίζεται  με τον κωδικό 047 του πίνακα Β καθώς και με τον κωδικό 560 του πίνακα Ζ1.

Αν όμως από τις πωλήσεις παγίων υπάρχει ζημία, αυτή αναφέρεται στον κωδικό 184 του πίνακα Ζ2 και την προσθέτουμε στα Έξοδα, όπως θα δούμε στο επόμενο βήμα 2.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω γίνεται επειδή στα βιβλία, καταχωρείται το ποσό των παραστατικών από την πώληση των παγίων, ως έχει. Το κέρδος ή η ζημία, υπολογίζεται από το πρόγραμμα, βάσει των καρτελών των παγίων και είναι ίσο με τις πωλήσεις παγίων, αφαιρώντας την αναπόσβεστη αξία των πωλημένων παγίων. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό (κέρδος), καταχωρείται στον κωδικό 166 του Ε3 και αν είναι αρνητικό (ζημία) στον κωδικό 184 του Ε3.


(γ) Όταν υπάρχουν και «Λοιπά Έσοδα» στον κωδικό 522 του πίνακα Δ8 του Ε3 τα αφαιρούμε από το ποσό των Εσόδων. Το ποσό αυτό πρέπει να εμφανίζεται και στον κωδικό 023 του πίνακα Β καθώς και στον κωδικό 561 του πίνακα Ζ1.


Βήμα 2:  Έλεγχος Αποτελεσμάτων προ φόρων

Αν τυχόν, από τις πωλήσεις παγίων υπάρχει ζημία (κωδικός 184 του πίνακα Ζ2), την προσθέτουμε στα Έξοδα.

Στο παραπάνω ποσό των Εξόδων, προσθέτουμε τις αποσβέσεις παγίων, κωδικός 525 του πίνακα Δ11. Μετά κάνουμε εκ νέου την αφαίρεση Εσόδων – Εξόδων. Το αποτέλεσμα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό του πίνακα Δ15, κωδικός 529.