074. Ταξινόμηση Παραστατικών

>>> 

>>>  Ταξινόμηση στην οθόνη μόνο των Παραστατικών του τελευταίου μήνα

>>>  Η ταξινόμηση των Παραστατικών βάσει της ημερομηνίας

>>>  Η ταξινόμηση των Παραστατικών βάσει του περιεχομένου των στηλών