Ταξινόμηση Παραστατικών

Το πρόγραμμα προσφέρει αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ταξινόμησης των εισηγμένων παραστατικών, τους οποίους αναπτύσσουμε στην συνέχεια.