Ταξινόμηση στην οθόνη μόνο των Παραστατικών του τελευταίου μήνα

Μπορείτε να περιοριστείτε στα παραστατικά του τελευταίου μήνα και να τα ταξινομήσετε βάσει της ημερομηνίας, από την επιλογή «Αρχείο🡪Ταξινόμηση Εγγραφών» (εικόνα 74.1), ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ταξινόμηση» (εικόνα 74.2).


εικόνα 74.1


Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο της οθόνης εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από τα παραστατικά του τελευταίου μήνα (εικόνα 74.2).


εικόνα 74.2