Η ταξινόμηση των Παραστατικών βάσει του περιεχομένου των στηλών

Όταν κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα μίας στήλης, όλες οι εγγραφές ταξινομούνται βάσει των αλφαριθμητικών περιεχομένων αυτής της στήλης, κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι:        [κενό] [0, 1, 2, …, 9] [Α, Β, C, …, a, b, c, …] [Α, Β, Γ, …., α, β, γ, …]

Ο γενικός κανόνας της ταξινόμησης βάσει των επικεφαλίδων είναι:

  • Με το πρώτο κλικ, από τη μικρότερη αλφαριθμητική τιμή στη μεγαλύτερη
  • Με το επόμενο κλικ, από τη μεγαλύτερη αλφαριθμητική τιμή στη μικρότερη, κ.ο.κ.

Ας το δούμε και με ένα παράδειγμα. Αρχικά τα παραστατικά στη στήλη «Λιανική Εμπορευμάτων» εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει της ημερομηνίας (εικόνα 74.4).


εικόνα 74.4


Αν κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα «Λιανική Εμπορευμάτων», όλα τα παραστατικά θα ταξινομηθούν, από τη μικρότερη αλφαριθμητική τιμή στη μεγαλύτερη (εικόνα 74.5). 


εικόνα 74.5


Αν κάνετε ξανά κλικ στην ίδια επικεφαλίδα, η ταξινόμηση θα αντιστραφεί και θα γίνει από τη μικρότερη αλφαριθμητική τιμή στη μεγαλύτερη, κ.ο.κ. (εικόνα 74.6). 

Για να επανέλθετε στην αρχική κατάσταση, εικόνα 74.4, κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης «Ημ/νία Έκδοσης».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αλφαριθμητική ταξινόμηση σε αριθμητικά νούμερα

Προσέξτε ότι η αλφαριθμητική ταξινόμηση, σε αριθμητικά νούμερα, δεν οδηγεί πάντοτε σε κατάταξη από τον μικρότερο αριθμό στον μεγαλύτερο. Π.χ. ο αριθμός 140,20 είναι > 58,62 αλλά όπως βλέπουμε στην εικόνα 74.5, ο 58,62 στην κατάταξη είναι μετά το 140,20.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 58,62 αρχίζει από 5 και το 140,20 αρχίζει από 1, οπότε αλφαριθμητικά το 140,20 πράγματι έχει προτεραιότητα έναντι του 58,62.εικόνα 74.6