073. Εξειδικευμένη Αναζήτηση

>>>

>>> Παράδειγμα 1: Αναζήτηση του ποσού σε μία εγγραφή

>>>  Παράδειγμα 2: Αναζήτηση του ποσού σε 2 εγγραφές

>>>  Παράδειγμα 3: Αναζήτηση του ποσού σε 4 εγγραφές