010. Εισαγωγή POS & Τραπεζικών Λογαριασμών (3η καρτέλα)

>>>

>>>  Δήλωση ότι η οντότητα χρησιμοποιεί POS και εισαγωγή των στοιχείων του

>>>  Εισαγωγή των Τραπεζικών Λογαριασμών

>>>  Πληρωμές μέσω Viva Payments