143. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, ή πίνακες Listing (Φ4, Φ5)

>>> 

>>>  Η αυτόματη συμπλήρωση των Φ4 και Φ5

>>>  Η διαδικασία χαρακτηρισμού μίας συναλλαγής ως «Τριγωνικής»

>>>  Τα έντυπα Φ4 και Φ5 μετά την αλλαγή της συναλλαγής σε «Τριγωνική»

>>> Ηλεκτρονική υποβολή των Εντύπων Φ4 και Φ5