Τα έντυπα Φ4 και Φ5 μετά την αλλαγή της συναλλαγής σε «Τριγωνική»

Με την παραπάνω διαδικασία ας δούμε πως ορίζεται μία τριγωνική συναλλαγή στην οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ». Αυτή έστω ότι είναι:

  • Ο προμηθευτής που βρίσκεται στην Αγγλία, μας τιμολόγησε με το τιμολόγιο 790, αγαθά αξίας 1000 €.
  • Εμείς, με το τιμολόγιο 78, τα πουλήσαμε στον πελάτη μας που βρίσκεται στη Γερμανία, αντί 1200 €.
  • Τα προϊόντα εστάλησαν απευθείας από την Αγγλία στη Γερμανία.

Με τη διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω, χαρακτηρίζουμε τα αντίστοιχα τιμολόγια των βιβλίων μας ως τριγωνικές συναλλαγές.

Μετά τον κατάλληλο χαρακτηρισμό του είδους της κάθε ενδοκοινοτικής συναλλαγής, η εμφάνιση των εντύπων Φ4 και Φ5 θα αλλάξει. Στην εικόνα 143.8 βλέπουμε τα ποσά του Φ4 χωρισμένες στις στήλες «Παραδόσεις», «Τριγωνικές» και «Υπηρεσίες».


εικόνα 143.8


Τα αντίστοιχα ποσά του εντύπου Φ5, φαίνονται στην εικόνα 143.9. Μπορείτε να συγκρίνετε την εικόνα 143.2 με την εικόνα 143.8, και την εικόνα 143.3 με την εικόνα 143.9.


εικόνα 143.9