ΛΟΙΠΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ–Φ4, Φ5, Μ, Β

143. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, ή πίνακες Listing (Φ4, Φ5)

144. Η εκτύπωση των εντύπων Φ4, Φ5

145. Τα έντυπα των σειρών Μ και Β