Διαφορές Απογραφής Αποθήκης μεταξύ των Ε3 και Ε3/2017

Η απογραφή της αποθήκης βάσει του Ε3 έχει διαφοροποιηθεί από αυτήν του Ε3/2017 μόνο ως προς τη στήλη που ορίζει σε ποια κατηγορία ανήκει το κάθε είδος, προκειμένου να υπάρχει πλήρης συμφωνία με τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3.

Κατά τα λοιπά οι φόρμες λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι συντμήσεις στην ονομασία των ειδών, για την απογραφή βάσει του Ε3, σημαίνουν:

(ΠΔ) = Παραγωγική Δραστηριότητα, (ΑΔ) = Αγροτική Δραστηριότητα

Ο Πίνακας 7 συνοψίζει τις κατηγορίες που προβλέπονται για το Ε3.


Κωδικοί Ε3

Έναρξης / Λήξης

Περιγραφή

101 / 104

Εμπορεύματα

201 / 204

Πρώτες Ύλες και Υλικά – Παραγωγική Δραστηριότητα (Π.Δ.)

207 / 209

Προϊόντα και Παραγωγή σε εξέλιξη – Παραγωγική Δραστηριότητα (Π.Δ.)

301 / 304

Πρώτες Ύλες και Υλικά – Αγροτική Δραστηριότητα (Α.Δ.)

307 / 309

Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη – Αγροτική Δραστηριότητα (Α.Δ.)

312 / 315

Αποθέματα Ζώων-Φυτών

Πίνακας 7


Οι κατηγορίες του παραπάνω πίνακα, φαίνονται και στην εικόνα 142.8, στην περιοχή «Δεδομένα Εγγραφής», πεδίο «Κατηγορία», από την οποία επιλέγονται.


εικόνα 142.8