Η διαδικασία χαρακτηρισμού μίας συναλλαγής ως «Τριγωνικής»

  1. Χαρακτηρισμός της συναλλαγής ως τριγωνικής κατά την εισαγωγή του παραστατικού

Η φόρμα αλλαγής χαρακτηρισμού της συναλλαγής, εμφανίζεται μετά από κάθε εισαγωγή εγγραφής που αφορά ενδοκοινοτική συναλλαγή (εικόνα 143.4) . Έτσι είσαστε σίγουροι για τη στήλη του Φ4 ή του Φ5 που θα μεταφερθεί το αντίστοιχο ποσό. Αν δεν έχετε να κάνετε αλλαγές, απλά πατάτε το <ESC>. Αρχικά, είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο οι χαρακτηρισμοί «Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Αγαθών», για όσες καταχωρήσεις στο Φ2 είναι στον κωδικό 342 ή 364 και «Ενδοκοινοτικές Παροχές Υπηρεσιών», για όσες είναι στον κωδικό 345 ή 365.

εικόνα 143.4


Όταν κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή», στο βήμα [2] στην εικόνα 143.4, θα εμφανιστεί η φόρμα τροποποίησης του είδους της ενδοκοινοτικής συναλλαγής (εικόνα 143.5).


εικόνα 143.5


Αν π.χ. το αρχικό είδος της συναλλαγής είναι «Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Αγαθών», ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον χαρακτηρισμό σε «Τριγωνικές Συναλλαγές», όπως φαίνεται στην εικόνα 143.4 σημείο [3] και στην εικόνα 143.6. Μετά την αλλαγή κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Ενδοκοινοτικής Συναλλαγής». Φυσικά, σε τυχόν ειδική περίπτωση, μπορεί να γίνει και αλλαγή και σε «Ενδοκοινοτικές Παροχές Υπηρεσιών».

       

εικόνα 143.6


Αφού ολοκληρώσουμε με όλες τις εγγραφές που θα πρέπει να μετατραπούν σε Τριγωνικές, κάνουμε κλικ στο κουμπί, «Οριστικοποίηση Παραστατικού».

  1. Αλλαγή χαρακτηρισμού σε «Τριγωνική» σε οριστικοποιημένο παραστατικό

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον χαρακτηρισμό σε «Τριγωνικές», με τρόπο ανάλογο με αυτόν που είδαμε προηγουμένως (εικόνα 143.7).


εικόνα 143.7


Τα βήματα για την αλλαγή έχουν ως εξής:

  1. Διπλό κλικ στο παραστατικό στο οποίο θέλουμε να κάνουμε αλλαγές [1].
  2. Απλό κλικ στο μικρό πίνακα, πάνω στη συναλλαγή που θέλουμε να αλλάξουμε [2].
  3. Πατάμε το πλήκτρο F7 για να εισέλθουμε στη φόρμα τροποποίησης [3].
  4. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3 για όσες εγγραφές χρειάζονται τροποποίηση.
  5. Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές κάνουμε οριστικοποίηση του παραστατικού [4].

Όταν πατήσουμε το F7, στο παραπάνω βήμα 3 στην εικόνα 143.7, θα εμφανιστεί η φόρμα τροποποίησης του είδους της ενδοκοινοτικής συναλλαγής (εικόνα 143.5). Η συνέχεια είναι ακριβώς η ίδια. Μην παραλείψετε να ολοκληρώσετε με το βήμα 4, της οριστικοποίησης του παραστατικού, αλλιώς οι αλλαγές δεν θα σωθούν.