Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, ή πίνακες Listing (Φ4, Φ5)

Για να συμπληρώσετε ένα ανακεφαλαιωτικό πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί «Φ4» ή «Φ5» στην κεντρική φόρμα των εντύπων, ή μέσα από την ομάδα «Έντυπα Σειράς Φ» (εικόνα 143.1).


εικόνα 143.1