Πως δηλώνεται στο πρόγραμμα η ενταγμένη οντότητα στην ΠΟΛ-1214

Θα πρέπει, κατ' αρχήν, να δηλωθεί στην καρτέλα της οντότητας. Αυτό όμως δεν φθάνει για να θεωρήσει το πρόγραμμα ότι πράγματι η οντότητα έχει ενταχθεί.

Μόνο αν στο βιβλίο των Εσόδων υπάρχουν συναλλαγές που έχουν δηλωθεί με τον τρόπο πληρωμής «Δεν Πληρώθηκε (ΠΟΛ 1214)», τότε το πρόγραμμα δέχεται ότι η οντότητα έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από το βιβλίο των Εξόδων, δεν μπορεί να προκύψει το ίδιο συμπέρασμα, επειδή, το βιβλίο Πληρωμών πρέπει να τηρείται και από μη ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β, αν έχουν συναλλαγές με κάποια ενταγμένη οντότητα.