087. Χρήσιμες τεχνικές Εισαγωγής/Διαγραφής παραστατικών (Έξοδα)

>>> 

>>> Επανάληψη με το F5 ή το F8 του Παραστατικού

>>>  Επιλογή συνεχόμενης αρίθμησης παραστατικών στο βιβλίο των Εξόδων