Επανάληψη με το F5 ή το F8 του Παραστατικού

Στο βιβλίο των Εσόδων, με τη χρήση του F5, εισάγονται στο νέο παραστατικό τα «Κύρια στοιχεία παραστατικού» πάνω στο οποίο βρίσκεται ο κέρσορας και με το F8 εισάγονται επιπλέον και οι εγγραφές, αλλά με μηδενικά ποσά. Ο αριθμός του παραστατικού είναι πάντοτε προσαυξημένος κατά 1, σε σχέση με τον προηγούμενο αντίστοιχο αριθμό παραστατικού. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται το Data Entry.

Στο βιβλίο των Εξόδων, ισχύουν βασικά τα ίδια, αλλά υπάρχει διαθέσιμη και μία εναλλακτική λύση: Να μην αναφέρεται καν ο αριθμός του παραστατικού, οπότε θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη.


Η τιμή του πεδίου "Αρ. Παραστατικού" με το F5 ή το F8

Στα «Έσοδα», ο αριθμός του νέου παραστατικού είναι ο προηγούμενος αντίστοιχος αριθμός + 1 (για το ίδιο είδος π.χ. ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΑΠΥ, κτλ.).


Στα «Έξοδα», μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να μην υπάρχει αριθμός νέου παραστατικού, ή ο προηγούμενος αντίστοιχος αριθμός + 1 (όπως στα έσοδα).