Οντότητα ενταγμένη στο καθεστώς του άρθρου 39Β (Βιβλίο Εισπράξεων)

Αν η οντότητα είναι ενταγμένη στο καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β (ΠΟΛ 1214/2014), είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο Εισπράξεων. Το βιβλίο αυτό περιέχει μόνο τα παραστατικά που έχουν εισπραχθεί, οπότε ο ΦΠΑ είναι απαιτητός. Για τον τρόπο διαχείρισης των οντοτήτων που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39β, βλέπε ενότητα " ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39β (ΠΟΛ 1214)", κεφάλαια_105-113.


εικόνα 65.4


Στην εικόνα 65.4, θα παρατηρήσετε ότι κάποια από τα τετραγωνάκια, αριστερά, δεν είναι μαρκαρισμένα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παραστατικά δεν έχουν πληρωθεί.