Πριν από το παράδειγμα…


  1. Στην κεντρική φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί «Απλογραφικά Βιβλία» και επιλέξτε την οντότητα «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ARBITRANS», ή την οντότητα που σας προτείναμε να δημιουργήσετε, βλέπε κεφάλαιο_43.
  2. Επιλέξτε τα «Έσοδα» για την συμπλήρωση του βιβλίου εσόδων.


Αν δεν έχετε ορίσει λογιστικό σχέδιο, θα εμφανιστεί η φόρμα των στηλών του βιβλίου των εσόδων. Έστω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση και Έξοδος».


  1. Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής του βιβλίου των Εσόδων. Θέστε το «Πεδίο Ελέγχου ΦΠΑ» στο «ΟΧΙ». Αυτό γίνεται με το F10 ή με το ποντίκι. Θα παρατηρήσετε ότι στην περιοχή «Στοιχεία Κινήσεων», το πεδίο με τίτλο «ΦΠΑ Παραστατ.» αδρανοποιήθηκε.