Εισαγωγή Παραστατικών στο Βιβλίο Εσόδων


Θα αναπτυχθεί στη συνέχεια ο τρόπος εισαγωγής των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων. Η ανάπτυξη θα γίνει εφαρμόζοντας, παράλληλα, ένα παράδειγμα.