011. Λοιπά Στοιχεία της Οντότητας

>>> Καρτέλα "Λοιπά 1" - URL, Email, Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, κλπ.

>>> Καρτέλα "Λοιπά 2" - Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις


>>> Καρτέλα "Λοιπά 2" - Καταχώρηση των Καρτών της Οντότητας